Mangfold

Norsk Skuespillersenters mangfoldsstrategi

«Mangfold er summen av de synlige og usynlige forskjellene mellom mennesker.»

Hvordan definerer vi mangfold?
• Vår mangfoldsdefinisjon omfatter alle former for mangfold: erfaring, utdanning, sosial bakgrunn, kjønn, etnisitet, funksjonsgrad, kjønnsidentitet og seksuell orientering, kulturell bakgrunn, livssyn og alder

Mangfold er viktig for Norsk Skuespillersenter fordi:
• NSS vet at mangfold skaper bedre grobunn for kreativitet og nyskaping
• NSS vet at beslutninger som tas på grunnlag av flere ulike perspektiver, blir bedre
• NSS vet at mangfoldige organisasjoner oppnår bedre resultater

Mål for vårt mangfoldsarbeid
• NSS ønsker å bidra til et større mangfold blant skuespillere i Norge
• NSS ønsker å bidra til å trekke fram forbilder med ulike mangfoldsprofiler, og å inspirere framtidige scenekunstnere med ulik bakgrunn og identitet
• NSS ønsker å bidra til å heve kompetansen på og produksjonen av scenekunst for et mangfoldig publikum

Strategiens omfang
• Denne strategien omfatter all aktivitet ved Norsk Skuespillersenter, inkludert arbeidet i både administrasjon og styre ved senteret

Sentrale prinsipper
• For å bidra til et scenekunstfelt som inkluderer en skuespillerstand med et bredt spekter av bakgrunner og identiteter, må Norsk Skuespillersenter være et sted der alle scenekunstnere føler seg trygge og velkommen
• Ved Norsk Skuespillersenter har vi nulltoleranse for seksuell trakassering, mobbing, rasisme og annen trakassering
• Vi skal jobbe aktivt med å fremme verdiene og prinsippene som Likestillings- og diskrimineringsloven er bygget på
• Alle som jobber på oppdrag for oss plikter å jobbe i tråd med arbeidsmiljøloven
• NSS har tydelige rutiner for varsling av trakassering og kritikkverdige forhold hos oss eller i forbindelse med våre aktiviteter

Personer/kompetanser vi vil nå med denne strategien:
• Skuespillere med ulik bakgrunn og identitet, med utgangspunkt i vår mangfoldsdefinisjon
• Fagpersoner/kursholdere med ulik bakgrunn og identitet, med utgangspunkt i vår mangfoldsdefinisjon
• Aktører/organisasjoner i scenekunstfeltet som har større mangfoldskompetanse enn senteret besitter og som har et uttalt mål om økt mangfold

Arbeid for mangfold og mangfoldskompetanse i organisasjonen
• Styresammensetning skal reflektere et så bredt spekter av mangfold som mulig
• Ved ny-/prosjektansettelser skal stillingen utlyses, og utlysningen skal fremheve senterets ønske om mangfold i organisasjonen
• Virksomheten skal skille mellom mangfoldsbakgrunn og mangfoldskompetanse
• Styre og administrasjon skal arbeide kontinuerlig for å styrke sin kompetanse på ulike former for mangfold

Hvordan skal vi jobbe med mangfold?
NSS utarbeider ny strategi hvert tredje år, og konkrete tiltak og mål som skal bidra til å nå visjonen i denne mangfoldsstrategien, kommer til uttrykk i stiftelsens overordnede strategi. Gjeldende mangfoldsstrategi revideres samtidig med revidering av den overordnede strategien.

 

Vedtatt av sittende styre i Stiftelsen Norsk Skuespillersenter april 2023.