Varsling om kritikkverdige forhold

Slik går du frem for å varsle oss

Alle har rett til et forsvarlig arbeidsmiljø, og til å bli behandlet med respekt og verdighet Jf. Arbeidsmiljøloven kap.4-3.

Vi oppfordrer deg til å varsle dersom du opplever eller observerer noe kritikkverdig hos oss, eller i forbindelse med kurs/arrangementer i regi av oss.

HVA ØNSKER VI AT DU VARSLER OSS OM? 

Seksuell trakassering 
Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Mobbing og annen trakassering
Mobbing og annen trakassering er situasjoner der enkeltpersoner opplever å bli utsatt for negativ adferd fra andre på en måte som går ut over hans/hennes trivsel, verdighet, og selvrespekt.

Dette kan skje i form av enkeltstående grove handlinger eller handlinger som blir psykisk belastende når de gjentas over tid.

Andre kritikkverdige forhold
Kritikkverdige forhold omfatter for eksempel brudd på lover og forskrifter, korrupsjon, økonomisk utroskap, underslag eller brudd på alminnelige etiske standarder.

HVORDAN VARSLER JEG?

Det er trygt å varsle oss. Dersom du henvender deg til oss for å varsle, behandler vi det konfidensielt og hensynsfullt. Vi tar alle varsler på alvor og følger dem opp. Varsling er regulert i arbeidsmiljøloven kap. 2 A.

Du kan varsle skriftlig eller muntlig. Muntlig varsling kan skje ved å ringe eller komme til oss. Skriftlig varsling kan skje på e-post eller per brev. Du har også alltid rett til å varsle saker til offentlige myndigheter, som Arbeidstilsynet. 

Varsling skal skje på en forsvarlig måte. Det betyr at du alltid må være i aktsom god tro om at forholdet du varsler om faktisk stemmer.

Hvem kan du varsle til?
– Daglig leder, Betine Fiskaa Johannessen: betine@skuespillersenter.no / 22 20 65 60
– Dersom varslet gjelder en ansatt ved Norsk Skuespillersenter må du varsle styreleder i Norsk Skuespillersenter, Per Emil Grimstad: per.emil@skuespillerforbund.no

Hva bør et varsel inneholde?

  • En konkret beskrivelse av det kritikkverdige forholdet.
  • Tidsrom, eventuelt dato og klokkeslett, for observasjonen/hendelsen.
  • Hvor skjedde det? Hvor observerte du det?
  • Eventuelle andre vitner.
  • Eventuell kjennskap til andre/tidligere saker som kan være relevante.

Det er alltid lurt at et varsel inneholder så mye informasjon som mulig. Det gjør det lettere å undersøke saken videre og rette opp i kritikkverdige forhold. Vær tydelig på at det er snakk om et varsel og ikke en meningsytring.

Vi oppfordrer alle til å varsle skriftlig og under fullt navn. Årsaken er at det gjør det lettere å undersøke saken. Vi understreker likevel at du er i din fulle rett til å varsle anonymt, hvis du ønsker det.

Det er lurt å beholde en kopi av varselet. Sørg for at det ikke er tilgjengelig for uvedkommende, særlig hvis det inneholder sensitive opplysninger. Vær bevisst på hvor og hvordan du lagrer varselet.

Er du i tvil om du skal varsle? Rådfør deg med en varslingsmottaker hos oss, fagforening eller med Arbeidstilsynet.

Hva skjer når jeg har varslet?
Her finner du våre rutiner for mottak, behandling og oppfølging av varsler. Det kan være å fint å lese gjennom dem før du varsler, så vet du mer om saksgangen.

Den som varsler skal få tilbakemelding så raskt som mulig om hvordan saken behandles og hvilket utfall den får. Den som varsler er beskyttet mot gjengjeldelse som følge av varslingen. Dersom du opplever gjengjeldelse, skal du straks si fra til styreleder, som vil følge opp dette.